Prasa

Aby przejść do strony czasopisma należy kliknąć na jego tytuł

Dla dzieci
  • "Ola i Jaś"
   Tygodnik dla najmłodszych, który uczy, bawi i wychowuje. Ukazuje się od września 2009 roku. To kolorowe czasopismo przeznaczone jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Do każdego numeru, liczącego 16 stron, dołączona jest tekturowa wycinanka. Tygodnik stanowi dużą pomoc dla rodziców, katechetów oraz wychowawców w przedszkolu. Można go kupić w parafiach i księgarniach katolickich lub zaprenumerować.
   Do nabycia w naszej parafii!

   [spacer height="20px"]
  • Dominik idzie do I Komunii Świętej
   Czasopismo skierowane do dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej. Podzielony jest na dwie części: pierwszą katechetyczną i drugą edukacyjno - rozrywkową. W pierwszej części można znaleźć wyjaśnienie i uzupełnienie tematów proponowanych w katechizmach zredagowane w ciekawej formie. W drugiej natomiast proponowane jest wiele interesujących artykułów dotyczących przyrody, podróży, historii, wyjaśnienia znaczenia przysłów, a także komiksy i krzyżówki. Do każdego numeru dołączona jest płyta CD z modlitwami, filmami i innymi materiałami pomagającymi utrwalić treści obowiązujące pierwszokomunijne dzieci. W tym miesięczniku drukowane są także wkładki do albumu, które pomagają dzieciom w pamięciowym utrwalaniu modlitw i pojęć, obowiązujących pierwszokomunijne dzieci. Na dodatkowej wkładce kierowane jest słowo do rodziców, aby wesprzeć ich przygotowania do tego wydarzenia.
   Do nabycia w naszej parafii!
   [spacer height="20px"]
  • Mały Gość Niedzielny
   Miesięcznik dla dzieci i młodzieży. Zawiera rozmowy, artykuły, świadectwa, porady, gry i zabawy na różne ciekawe tematy związane z wiarą, życiem ale także z nauką, sztuką i historią przedstawione w przystępny sposób.
   Do nabycia w naszej parafii!
   [spacer height="20px"]
  • Mały Przewodnik Katolicki
   To miesięcznik adresowany do dzieci w przedziale wiekowym od 7 do 11 lat. Bezpośrednimi odbiorcami, a zarazem adresatami są dzieci, szczególnie te przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej. Pośrednio redakcja miesięcznika dociera także do rodziców dzieci, wychowawców i katechetów, chcąc w ten sposób wspierać i kształtować chrześcijańskie rodziny. Dostępny jest w parafiach i kioskach „Ruchu”. Głównym  założeniem pisma jest troska o formację dziecka, przede wszystkim duchową, a także intelektualną i patriotyczną. Dzięki atrakcyjnym tekstom oraz przyjaznej grafice pismo uczy, bawi i wychowuje swoich młodych czytelników. Są to filary  głęboko zakorzenione w Ewangelii i nauce Kościoła. Dobierając starannie autorów, o jasnym i przejrzystym światopoglądzie, redakcja czuwa, aby dzieci zostały bezpiecznie i mądrze przeprowadzone przez okres wczesnoszkolny. Aby proponowane treści nie zawierały niczego, co stoi w sprzeczności z chrześcijańskim wychowaniem młodego pokolenia. Biorąc pod uwagę ogólnie panujący chaos i zacieranie granic między dobrem a złem, redaktorzy troszczą się, aby nauka Chrystusa wybrzmiewała jasno i jednoznacznie. „Mały Przewodnik Katolicki”, wprowadzając młodych czytelników w świat uniwersalnych wartości: dobra, prawdy i wrażliwości, pomaga kształtować takie postawy, jak: uczciwość, odpowiedzialność i przyjaźń, dzięki którym łatwiej budować dobrze pojętą wspólnotę w rodzinie i klasie.
[spacer height="20px"]
   • Anioł Stróż
    Miesięcznik „Anioł Stróż” – czasopismo dla dzieci w wieku szkolnym – chce być także podobnym przyjacielem, a może nawet pomostem pomiędzy Aniołami a ludźmi. O czym „Anioł Stróż” chce opowiadać? O Kościele i tym co w nim się dzieje przez cały rok, o legendarnych postaciach i nadzwyczajnych historiach ciekawych i pięknych, o przyrodzie, o ciekawych ludziach i o Ewangelii, która dzieje się codziennie na każdym podwórku i w każdym domu. „Anioł Stróż” chce również uczyć-bawiąc. Dlatego wiele w nim konkursów, rebusów i krzyżówek, a także propozycji planowania zabaw i wycieczek. Z Aniołami nigdy nie można się nudzić! Do każdego numeru dołączona jest płyta CD z audycjami i piosenkami dla dzieci oraz konspekt katechetyczny w formacie PDF.
    Do nabycia w naszej parafii!

 


Dla młodzieży
 • Miłujcie się!
  Czasopismo Miłujcie się! powstało w 1975 r. jako Katolicki Dwumiesięcznik Społecznej Krucjaty Miłości, który miał na celu rozpowszechnianie idei społecznej krucjaty miłości. Podstawowym zadaniem Miłujcie się! jest formowanie postaw chrześcijan w Polsce w oparciu o ideę społecznej krucjaty miłości, zapoczątkowaną przez prymasa Augusta Hlonda i spisaną przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jest to, najkrócej rzecz ujmując, program – zakorzenionej w wierze w Boga –  życzliwości dla drugiego człowieka. Mając na uwadze aktualną potrzebę ewangelizacji, czasopismo przekształciło się w Katolicki Dwumiesięcznik Ewangelizacyjny, obejmując swoim zasięgiem również tych, kto od wiary chrześcijańskiej odszedł lub nigdy o niej nie słyszał. Sądząc po głosach Czytelników, pismo to trafia w zapotrzebowanie na jasny i przystępny wykład wiary oraz etyki chrześcijańskiej, a także na autentyczne świadectwa – przykłady rozwiązywania problemów życiowych w świetle przykazań i Ewangelii. Czytelnicy szukają odpowiedzi stawiającej sprawę konkretnie i jasno, nawet jeśli to jest odpowiedź twarda. Miłujcie się! stara się publikować takie właśnie teksty. Od samych czytelników wyszła inicjatywa, by jak najwięcej uwagi poświęcić kwestii czystości. Tę bowiem dziedzinę duchowa pustka dotyka najbardziej. Nie zaniedbuje się jednak i innych dziedzin: pojawiają się publikacje na temat modlitwy, cierpienia, wiary w Boga w obliczu problemów życiowych, uzdrowienia, jak również dotyczące znaków czasu.
[spacer height="20px"]
 • Droga
  Mi­sją na­szego cza­so­pi­sma jest to­wa­rzy­sze­nie mło­demu czło­wie­kowi we wszech­stron­nym roz­woju i po­moc w od­kry­ciu ży­cio­wego po­wo­ła­nia. Dla­tego pro­po­nu­jemy społeczno-religijne te­maty nu­meru (np. jak się do­ga­dać z ro­dzi­cami, prze­moc w In­ter­ne­cie, mama i tata na emi­gra­cji, moja przy­ja­ciółka się od­chu­dza, jak prze­żyć spo­wiedź). „Roz­mowy w dro­dze” to wy­wiady ze zna­nymi ludźmi. Kon­ty­nu­ujemy lek­cje hi­sto­rii i edu­ka­cję pa­trio­tyczną. W każ­dym nu­me­rze mamy też dział „tak dla ży­cia”, czyli świa­dec­twa po­stawy pro-life. W dziale re­li­gij­nym mło­dzież znaj­dzie „Boże twe­ety”, czyli roz­wa­ża­nia Ewan­ge­lii, na­ucza­nie pa­pie­skie, in­for­ma­cje z ży­cia Ko­ścioła i „szkołę mo­dli­twy”, która przy­go­to­wuje du­chowo do Świa­to­wych Dni Mło­dzieży 2016. Warto do­dać, że „Droga” jest ofi­cjal­nym pa­tro­nem me­dial­nym ŚDM. Waż­nym ele­men­tem są rów­nież świa­dec­twa osób ży­ją­cych w czy­sto­ści, od­po­wie­dzi eks­per­tów na py­ta­nia czy­tel­ni­ków, ar­ty­kuły o doj­rze­wa­niu za­równo od strony bio­lo­gicz­nej, jak i emo­cjo­nal­nej oraz du­cho­wej. Jest też coś lek­kiego: sport, hobby, rę­ko­dzieło, kul­tura. Wszel­kie zmiany po­dyk­to­wane są ob­ser­wo­wa­niem rze­czy­wi­sto­ści, w któ­rej żyje mło­dzież. Chcemy być bli­sko niej, bli­sko jej spraw i problemów.
  Do nabycia w naszej parafii!

 


Dla rodzin
 • Nasza Arka
  Na łamach tego miesięcznika odnajdziemy: niezwykłe koleje życia świętych, objawienia uznane przez Kościół, znane i mniej znane miejsca kultu. Unikatowe zdjęcia i ciekawostki. Co dwa miesiące publikowane jest wydanie specjalne, w którym przybliżane są umiłowane sanktuaria Papieża - Polaka.
  Do nabycia w naszej parafii! [spacer height="20px"]
 • Cuda i Łaski Boże
  Miesięcznik, w którym odnajdziemy: poruszające historie osób, które doświadczyły w życiu szczególnego działania łaski Bożej, świadectwa opieki i wstawiennictwa świętych w życiu codziennym oraz opis cudów, których dokonuje wiara i ufność w nieskończone Miłosierdzie Boże. [spacer height="20px"]
 • Źródło
  Treścią artykułów jest szeroko pojęta problematyka chrześcijańskiego i patriotycznego wychowania w rodzinie. Są one przeznaczone zarówno dla rodziców, jak i młodego pokolenia. Podejmowane są ważne sprawy dotyczące życia Kościoła i naszej Ojczyzny zarówno od strony historycznej, jak i spraw bieżących. Uzupełnienie stanowią wiadomości kościelne (lokalne, krajowe, światowe) oraz polityczno-społeczne.
  Do nabycia w naszej parafii!
  [spacer height="20px"]
 • Przewodnik Katolicki
  Publikowane są tu artykuły traktujące o sprawach wiary i życiu Kościoła, a także felietony i komentarze, w których śmiało poruszane są sprawy społeczne i religijne.
  Do nabycia w naszej parafii! 
   [spacer height="20px"]
 • Tak rodzinie
  Katolicki magazyn formacyjny. Ten miesięcznik jest jak przewodnik, który prowadzi czytelników po dzisiejszych drogach rodziny. Mówi językiem prostym, żywym i obrazowym. Optymistycznie i pozytywnie patrzy na świat. Stałe rubryki: Co warto zobaczyć; Savoir-vivre; Jak oszczędzać? Mam problem z…; Trudne pytania; Co grozi Twojemu dziecku? ; Po co nam wyznanie wiary?; Sposoby na wspólne spędzanie czasu i inne. Wydawnictwo Sióstr Loretanek zaprasza i życzy miłej lektury!
  Do nabycia w naszej parafii!

 


Dla chorych
 • Apostolstwo Chorych
  Apostolstwo Chorych jest wspólnotą, która pomaga chorym przeżywać cierpienie w sposób twórczy, bardziej Chrystusowy. Papież Pius XI postawił Apostolstwo Chorych obok Akcji Katolickiej jako wzór postawy apostolskiej. Założyciel Apostolstwa Chorych -  ks. dr Michał Rękas uważał, że "Apostolstwo Chorych ma za cel uczynić z chorych apostołów przez przyjęcie, znoszenie i ofiarowanie cierpień za Kościół i zbawienie dusz. Apostolstwo podnosi chorego na duchu, ukazuje mu wielkie możliwości pracy twórczej mimo choroby i przez chorobę, uczy chorego cierpieć dobrze, po chrześcijańsku". Apostolstwo Chorych apostołuje przez wydawanie miesięcznika pod tytułem "Apostolstwo Chorych" oraz przez radio. Wolą Założyciela było, aby miesięcznik stał się listem dla chorych i niepełnosprawnych, jakby formą odwiedzin w domu chorego, często samotnego i opuszczonego. Inna drogą dotarcia do chorego człowieka, zwłaszcza młodszego, jest także strona internetowa Apostolstwa Chorych.

Gazety codzienne
 • Nasz Dziennik
  Jest ogólnopolską gazetą, ukazującą się codziennie od 1998 roku. Niesie motto: Veritatis splendor (Blask prawdy). Jest źródłem informacji o Polsce i Kościele oraz świecie. Przedstawia bieżące wiadomości oraz ciekawe artykuły na temat polityki, kultury, gospodarki, wiary i religii, historii i przyszłości. Drukowane są teksty znanych i lubianych autorów polskich i zagranicznych.

Tygodniki
 • Gość Niedzielny
  Pismo ma objętość 76 stron i dołączany szesnastostronicowy dodatek telewizyjny. Do wydania ogólnego w 20 diecezjach załączane są także ośmiostronicowe dodatki diecezjalne. „Gość Niedzielny” podejmuje aktualne tematy, koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących wiary. W atrakcyjnej formie przekazuje istotne kwestie dla współczesnego wierzącego człowieka. Zamieszczane są w nim cykle tematyczne, np. „Filary wiary”, dotyczący podstawowych prawd wiary, cykl „Modlitwa jak chleb”, o znaczeniu modlitwy „Ojcze nasz”, cykl „Wielki Post z Janem Pawłem II”. Dużą popularnością cieszy się również felieton „Tabliczka sumienia” Franciszka Kucharczaka.
  Do nabycia w naszej parafii![spacer height="20px"]
 • Niedziela
  Ogólnopolski tygodnik katolicki poruszający tematykę związaną z życiem Kościoła w Polsce i na świecie, a także tematy społeczno - kulturalne. Dołączane są również różnorodne felietony i artykuły, a także dodatek "Niedziela Młodych" dla młodzieży.
  Do nabycia w naszej parafii!

 


Miesięczniki
 • Różaniec
  Miesięcznik zachęca do modlitwy różańcowej z rozważaniami, podając krótkie ich przykłady do wszystkich tajemnic, przybliża historię objawień fatimskich dla tych, którzy chcą włączyć się w nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca zamieszcza fragmenty Ewangelii z komentarzami do nich na każdy dzień miesiąca przytacza świadectwa wiary ludzi zawierzenia i apostolskiego działania, wywiady z ludźmi, którzy na co dzień żyją duchowością różańcową, ukazuje wydarzenia z życia Kościoła i Narodu, pogłębioną publicystykę społeczno-religijną. Co roku inny temat główny jest przedstawiany w "Różańcu".
  Do nabycia w naszej parafii![spacer height="20px"]
 • List
  Miesięcznik LIST wydawany jest przez grupę osób świeckich zafascynowanych duchowością chrześcijańską i skierowany do tych, którzy chcą mądrze i głęboko żyć. Każdy numer miesięcznika jest opracowaniem jednego tematu. Jest małym podręcznikiem, przewodnikiem i poradnikiem, który warto mieć w swojej bibliotece.[spacer height="20px"]
 • Posłaniec Serca Jezusowego
  Jest najstarszym miesięcznikiem katolickim w Polsce. Wydawany od 1872 roku i redagowany przez ojców jezuitów kultywuje duchowość Apostolstwa Modlitwy. Miesięcznik ten chce nadal szerzyć kult Bożego Serca, pomagać czytelnikom w dojrzewaniu wiary, głębszym przeżywaniu liturgii i otwarciu na wspólnotę Kościoła. Pragnie przybliżać nauczanie papieskie, misje Kościoła, przypominać słowa Jezusa, zapraszającego wszystkich do świętości i ofiarnej służby na rzecz bliźniego.

 


Dwumiesięczniki
 • Misyjne Drogi
  To ciekawy, bogato ilustrowany dwumiesięcznik o tematyce misyjnej i religijnej, skupiony szczególnie na działalności ewangelizacyjnej. Poszerza wiedzę o obecności i formach aktywności Kościoła w różnych częściach świata, a dzięki ciekawej formie, starannie dobranym zdjęciom i dbałości o precyzję informacji pełni również rolę edukacyjną.
  Aktualny numer:

  [spacer height="20px"]
 • Głos Ojca Pio
  To dwumiesięcznik, który ukazuje się od 2000 roku. Inspiracją do jego powstania była beatyfikacja Ojca Pio. Od pierwszego numeru przybliża sylwetkę i duchowość tego jednego z najbardziej popularnych świętych dwudziestego wieku. Pismo nie traci także z oczu problemów duchowych współczesnego człowieka i zmian zachodzących w Kościele. Stąd każdy numer otwiera temat przewodni, realizowany w atrakcyjnych formach dziennikarskich – wywiadach, ankietach i reportażach. Dwumiesięcznik publikuje ponadto teksty związane z szeroko rozumianym franciszkanizmem, zagadnieniami życia wewnętrznego, nauczaniem papieskim, liturgią, problematyką biblijną i hagiografią.